Svensklärarna i Finland

Svensklärarna i Finland rf 

 • en förening för alla svensklärare i Finland
 • har ca 1 800 medlemmar och omfattar svensklärare i grundskolor, gymnasier, yrkesutbildningar, högskolor, på universitet och i vuxenutbildningar
 • bevakar sina medlemmars pedagogiska och fackliga intressen i samarbete med Undervisningssektorns Fackorganisation rf (Opetusalan Ammattijärjestö, OAJ ry) och SUKOL rf (Språklärarförbundet i Finland)
 • medlemmarna anlitas som experter i arbetsgrupper tillsatta av Utbildningsstyrelsen och undervisnings- och kulturministeriet
 • producerar prov- och undervisningsmaterial samt håller kontakt med förlag och läromedelsförfattare
 • eftersträvar en ändamålsenlig utveckling av studentexamen och framför synpunkter beträffande studentprov till studentexamensnämnden och medlemmarna
 • stimulerar elevutbyte mellan finskspråkiga och svenskspråkiga skolor
 • anordnar årligen en uppsatstävling för gymnasister och yrkesstuderande/grundskoleelever (varannat år) i samarbete med Kulturkontakt Nord
 • deltar i diskussioner om svenska språkets ställning i Finland
 • deltar i den samnordiska verksamheten NORDSPRÅK
 • samarbetar med Svenska nu, Pohjola-Norden, Kulturkontakt Nord, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland, Svenska kulturfonden, Svenska Finlands folkting, Svenska folkskolans vänner, Riksföreningen Sverigekontakt, nordiska ambassader i Finland och med flera andra partners

Läs mera på föreningens hemsida!

Leave a Reply