Svensklärarföreningen

  • ser språket och litteraturen som förutsättningen för kommunikativ förmåga, lärande och kultur
  • vill stärka, praktiskt omsätta och utveckla språkets och litteraturens roll i alla skolformer och i all utbildning
  • arbetar för svenskämnets helhet
  • stimulerar till forskning, fortbildning och debatt i frågor som rör undervisning och lärande i ämnet svenska
  • ger ut tidskriften SVENSKLÄRAREN med fyra nummer per år
  • ger ut en ÅRSSKRIFT som behandlar olika aktuella teman
  • medverkar vid utgivning av böcker och skrifter med svenskdidaktisk anknytning
  • anordnar kurser i Sverige och Norden
  • skriver remisser och vill påverka i skol- och utbildningsfrågor
  • utgör ett nätverk för språkutvecklare och litteraturvänner.

Läs mera på föreningens hemsida!

Leave a Reply