Nordisk – et fungerende sprogfællesskab?

Nordisk – et fungerende sprogfællesskab? Sted: Hanaholmen, Hanaholmsstranden 5, FI-02100 Esbo, +358 (0)9 435 020, info@hanaholmen.fi Arrangeret i samarbejde med Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland og Nätverket Svenska Nu

Konferencebeskrivelse: Flere undersøgelser viser at unge mennesker i Norden er usikre over for nabosprogene, men på det nordiske arbejdsmarked og i grænseområder er der faktisk et fungerende nordisk sprogfællesskab. Vi vil på konferencen undersøge dette dobbelte forhold og ikke mindst sigte på unges sprogforståelse og deres sprogholdninger. Som sprogvidner vil vi invitere mennesker som arbejder i forskellige typer af tværnordiske miljøer. Hensigten med konferencen er:

  • At belyse den aktuelle sprogsituation i Norden.
  • At motivere vigtigheden af nabosprogsforståelse.
  • At give deltagerne i konferencen didaktiske tips til nabosprogsundervisningen i klasseværelset.
  • At diskutere de skandinaviske sprogs betydning for finner og islændinge som adgang til det nordiske arbejdsmarked.

Pris: 3.400 DKK, inkl. fuld forplejning og overnatning i enkeltrum. 

Tilmelding: www.nordsprak.com

Tilmeldingsfristen er den 15. september. Der vil dog være mulighed for at melde sig til efter denne dato. Men melder man sig til efter den 15. kan man ikke pr. automatik regne med at blive optaget, man skal derfor vente med at bestille flybillet til man har modtage en bekræftelse af at man er optaget.

Vil man deltage i konferencen uden overnatning, kan man få det til reduceret pris 1900 DKK = 255 Euro. Hvis man vil deltage uden overnatning, tilmelder man sig på ilaerkesen@gmail.com

PROGRAM

Torsdag den 29. oktober

13.00: Velkomst 13.15: Jørn Lund (DK), sprogprofessor og bl.a. tidligere direktør for Det danske Sprog- og Litteraturselskab:. Nordiske sprog som arbejdssprog. Inkl. spørgsmål og samtale.

“Man skal ikke lære eleverne nabospråk, man skal lære dem at de forstår nabospråk.” Det skrev en student, der havde været på kursus på Schæffergården ifølge den seneste årsmelding fra Fondet for dansk-norsk Samarbejde. Udsagnet har nok især relevans mht. den gensidige forståelse af dansk, svensk og norsk, for så let går det ikke for finsktalende finner, mange grønlændere og en hel del islændinge. Men alligevel er studenten inde på noget vigtigt: Mange slår over i engelsk, fordi de ikke tror, de kan kommunikere på nabosprog. Sproglige barrierer skyldes ofte psykologiske barrierer. Flere og flere har arbejde eller tager på studieophold i andre nordiske lande. De opdager, at den interskandinaviske kommunikation går fint efter få uger. Alt dette bør undersøges nøjere. Jørn Lund vil pege på nogle muligheder.

15.00: Kaffepause 15.15: Arne Torp (NO), pensjonert professor i nordisk språkvitenskap, Universitetet i Oslo Skandinavia som dialektkontinuum og skandinavisk som nordisk lingua franca Inkl. spørgsmål og samtale.

Språk i Norden, nordiske språk, skandinavisk – hva er hva? Torp starter med en liten begrepsoppklaring. Deretter vil han konstatere at det han kaller skandinavisk utgjør et såkalt dialektkontinuum, dvs. et område uten innbyrdes språkgrenser, bare gradvise overganger. Dette er det som danner basisen for det såkalte skandinaviske nabospråksfelleskapet. Til slutt vil han drøfte om det er slik at dette nabospråkssfellesskapet nå holder på å slå sprekker, og om det i dag er realistisk å regne skandinavisk som et lingua franca for hele Norden, eller om denne rolla for lengst en overtatt av verdensspråket engelsk.

17.00: Ida Tolgensbakk (NO), ph.d., Universitetet i Oslo: Partysvensker, GO HARD! Unge svenske arbeidsmigranter i Oslo. Inkl. spørgsmål og samtale.

Ida Tolgensbakk har skrevet en kulturhistorisk doktorgrad om hvordan unge svenske arbeidsmigranter i Oslo blir forstått, og hvordan de opplever seg selv i Norge og det norske. I tillegg er det et interessant funn at de unge svenskene stort sett opplever å få lov til å snakke svensk på sine arbeidsplasser – av og til skrive svensk også. De er glade og takknemlige for dette, og venter ofte ganske lenge med å lære seg noe særlig norsk.

19.00: Middag

20.30: Uformel gruppebaseret workshop: Hver deltager medbringer og anmelder det værk (roman, novellesamling, drama, digtsamling) som vedkommende opfatter som det stærkeste samtidsværk. Til formålet udvælger hver deltager et udsnit som vil kunne bruges til en fælles antologi.

Fredag den 30. oktober

Kl. 8.00: Frukost / morgenmad 9.00: Jan-Ola Östman (FI), professor, Helsingfors Universitet: Språksituationen i vårt senmoderna Norden. Inkl. spørgsmål og samtale.

Flerspråkighet och mångkulturalitet är i dag karakteristiska egenskaper hos allt fler språkgemenskaper i Norden – såväl i vardagen, i företagsverksamhet som i det akademiska livet. Jag vill konkret diskutera vilka alternativ vi har till att engelskan ska bli helt dominerande i alla domäner? Kan vi t.ex. arbeta med engelskan som en resurs snarare än mot den, t.ex. genom att föreslå och arbeta för strategier som stödjer parallellspråkighet och receptiv fler- eller mångspråkighet; bör (de skandinaviska) standardspråkens och normernas roll stärkas eller omvärderas; vilken roll kommer regionala dialekter/varieteter att ha om de lokala förlorar sin maktposition; påverkar nyanlända språk(gemenskaper) den nordiska språkgemenskapen endast negativt?

10.30: Kaffepause

10.45: Cathrine Stenrøs og Bettina Bjørn (DK), cand. mag. Københavns Universitet: “Blandinavisk: sprogtilpasning, holdninger og identitet på en skandinavisk arbeidsplass”. Oplægget bygger på Stenrøs og Bjørns afhandling om sproglige strategier i et skandinavisk miljø. Inkl. spørgsmål og samtale.

12.00: Lunch og udflugt.

15.00: Lis Madsen (DK), programchef for Læreruddannelsen UCC, København og projektleder for Sprogpiloterne: Nabosprogsdidaktik. Oplæg til workshop.

Lis Madsen har gennem mange år været en frontfigur i arbejdet med nabosprogsdidaktik, og har udviklet spændende tilgange til arbejdet med nabosprog. Det er vigtigt for hende at gøre opmærksom på at vi forstår mere af hinandens sprog end vi tror. Hun lægger stor vægt på lytteforståelse og siger at nabosprog giver mulighed for at arbejde med sproglig opmærksomhed.

16.00: Nordisk nabosprogsdidaktisk workshop.

18.30: Middag

20.30: Nordisk underholdning: Muminbrudarna: Daniela Fogelholm (sång), Minna Nyberg (sång), Emilie Adolfsson (piano, sång): Muminvisor och också andra teatervisor med text av Tove Jansson och till Erna Tauros musik.

Lørdag den 31. oktober:

Kl. 8.00: Frukost / morgenmad

9.00: Carita Rosenberg-Wolff (FI), lektor, Helsingfors Universitet: Den finske sprogsituation. Skandinavisk som andetsprog. Inkl. spørgsmål og samtale.

10.00: Kaffepause

10.15: Gunborg Gayer (FI) tidligere rektor for Arbis, Helsingfors: At styrke det nordiske sprogfællesskab.

10.45: Fælles diskussion om konferencens fokus og evaluering af den. Samtalegrupperne drøfter: Hvad kan vi gøre for at stimulere nabosprogsforståelsen blandt de unge/ elevene?

12.00: Lunch Bemærk at der er afsat tid til workshops.

Formålet med disse workshops er sammen at aktivere det nordiske sprogfællesskab, og tilgangene kan dermed være litterære, mediemæssige, netbårne og under alle omstændigheder nabosprogsdidaktiske. Ved disse workshops kan også optræde sprogvidner som vi har lovet. I det hele taget tænker vi at gennemføre konferencen i tværnationale arbejdsgrupper så oplæg og samtale hele tiden veksler. Det bevirker at vi ikke bare får inspireret og stimuleret hinanden, men også trænet vores nordiske sprogforståelse.

Og husk: En god konference er båret af deltagerne.

Ivar Lærkesen ilaerkesen@gmail.com Benedicte Eyde benedicte@norskundervisning.no